Om arbetsgruppen för bibliometri

SUHF:s Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri – uppdrag 2016-2017

Bibliometri är för universiteten och högskolorna en allt mer central fråga, inte minst genom bibliometrins roll i nationell så väl som lokal resursfördelning samt genom ökad efterfrågan på utvärderingar av vetenskaplig output och analyser av samarbeten mellan lärosäten och forskningsfält. På många lärosäten har den bibliometriska funktionen med uppdrag inom hantering av data och framtagande av bibliometriska analyser placerats på biblioteken.

Utvecklingen inom området går snabbt och kraven på spetskompetens ökar. SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp inom bibliometri har haft som syfte att skapa ett sammanhang där gemensamma krafter kan bidra till att utveckla och hålla en hög kvalitet på universitetens och högskolornas bibliometriarbete. Arbetet har fyllt ett stort behov, främst för samordning och kompetensspridning inom området, och Forum för bibliotekschefer vill därför att arbetsgruppen fortsätter och får ett nytt uppdrag för perioden 2018-2019.

Under 2015 arbetade vi fram riktlinjer för utvärderande bibliometri utifrån bland annat Leiden-manifestet: Råd för utvärderande bibliometri

Uppdrag

Bibliometrigruppens uppdrag är:

 • att aktivt omvärldsbevaka utvecklingen inom bibliometriområdet å SUHFs vägnar
 • att ordna seminarier inom relevanta, aktuella områden
 • att ta fram och/eller samordna bibliometriutbildning för personal vid svenska lärosäten
 • att verka och föreslå former för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan lärosäten när det gäller bibliometriska indikatorer, analysmodeller och annan metodik

Gruppens sammansättning

 • Daniel Wadskog (ordförande), Uppsala universitet
 • Camilla Hertil Lindelöw, Kungliga biblioteket
 • Kristoffer Palage, Luleå tekniska universitet
 • Cristian Colliander, Umeå universitet
 • Stina Johansson, Chalmers tekniska högskola
 • Lovisa Österlund, Linköpings universitet
 • Hampus Rabow, Malmö högskola
 • Marie Stråhle, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Fredrik Åström, Lunds universitet

En kommentar till Om arbetsgruppen för bibliometri

 1. Ping: Nytt förtroende för Metricsgruppen | Metrics

Kommentarsfältet är stängt.