Chalmers bibliotek söker bibliometriker

Information om avdelningen/projekt/område
Chalmers bibliotek arbetar alltmer aktivt med bibliometri och rankinganalys som ett stöd för Chalmers ledning, institutioner och styrkeområden. Idag arbetar en arbetsgrupp på fem personer direkt underställda bibliotekschef med dessa frågor. Arbetet omfattar analys, strategiunderlag och rapportering av publicering, impact och rankning. Utvecklingen sker i nära samarbete med forskningsföreträdare och med andra enheter inom Chalmers. Genom ett aktivt deltagande i nationella och internationella nätverk samverkar vi med andra lärosäten och aktörer.

På biblioteket finns även avdelningen för vetenskapens kommunikation som bland annat arbetar med utveckling och support av Chalmers system för forskningsinformation.

Beskrivning av tjänsten
Vill du vara med och bidra till Chalmers utveckling och forskningsgenomslag väntar dig ett stimulerande och utvecklande arbete. Du kommer att arbeta med analyser av Chalmers publicering, genomslag och forskningssamarbeten. Utgångspunkten ligger i data från Chalmers lokala systemet för forskninginformation, Web of Science, Scopus och SciVal. Det ingår även att delta i arbetet med analys av för Chalmers relevanta rankninglistor. Att föra en dialog med Chalmers ledning, styrkeområden och institutioner ingår som en naturlig del av arbetet där du även förväntas bidra till utveckling. Att nationellt och internationellt bevaka metodutvecklingen inom bibliometri och att delta i relevanta nätverk är viktiga delar av tjänsten.

Kvalifikationer
Det är viktigt att du har:

– Akademisk examen, gärna inom informationsvetenskap/teknik/naturvetenskap
– Erfarenhet av bibliometrisk analys, statistik eller dataanalys
– Goda kunskaper om forskningens villkor, vetenskaplig kommunikation och skillnader i publiceringsmönster
– 
Förtrogenhet med IT-baserade verktyg och gärna programmeringserfarenhet
– Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift

Erfarenhet från forskning och utvärdering inom biblioteksområdet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Läs mer på Chalmers webbplats

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Datadumpar från SwePub Analys

Som ett komplement till de data som kan sökas fram via gränssnittet för SwePub för analys och bibliometri på adressen bibliometri.swepub.kb.se finns nu även datadumpar att ladda ned. Länkar till datadumparna finns på sidan  http://www.kb.se/libris/SwePub/Technical-information/

Datadumparna finns i flera olika uppsättningar som packade ZIP-arkiv med kommaseparerade datafiler (CSV); dels en hel dump för alla fält och alla år, dels uppdelat som en dump per år för åren 2011 och framåt samt flerårsdumpar för åren före 2011. Dumpen för alla fält alla år är rätt omfattande, då den innehåller cirka 1,2 miljoner publikationsposter vilket ger en fil om cirka 7,5 GB efter uppackning.

Datadumparna levereras i sk. databasdenormaliserat skick i CSV-format, vilket innebär att varje publikation förtecknas över flera rader beroende på upprepad information i publikationsposten (t.ex. en rad per författare). Dumpen med data för alla år innehåller t.ex. cirka 15,8 rader (alltså i genomsnitt 10 rader per publikation) på grund av denormaliseringen och upprepningen av posterna på flera rader.

Datadumparna består av alla fält i de poster som samlats in till SwePub söktjänst och analystjänst i den form de nått Kungliga biblioteket, dvs. posterna är inte deduplicerade eller förädlade på något vis. Planer finns på att i framtiden även leverera dumpar med deduplicerade och förädlade data.

De nuvarande planerna i SwePub-projektet är att datadumparna ska produceras månatligen i slutet av varje månad.

Publicerat i Bibliometri | Lämna en kommentar

Forskningspolitiska propositionen 2016 om SwePub

Vidareutveckling och förvaltning av publikationsdatabasen SwePub

SwePub är en nationell databas med information om vetenskaplig produktion, främst vetenskapliga publikationer, vid svenska lärosäten. Databasen etablerades 2009 för att samla in och tillgängliggöra metadata från de lokala publikationsdatabaserna vid svenska lärosäten, i syfte att möjliggöra bibliometriska analyser.

Att använda bibliometri och andra indikatorer för att mäta vetenskaplig produktion på nationell nivå är centralt för förståelsen av hur svensk forskning står sig i konkurrens med andra länder. Sådana analyser är viktiga för förståelsen av inom vilka ämnesområden svenska forskare är mest aktiva och framgångsrika. Vidare är analyserna viktiga för att förstå hur de svenska forskarna bidrar till den totala vetenskapliga produktionen och för att kunna se vilka forskarna samarbetar med och vilka publiceringskanaler de använder.

Bibliometriska analyser baseras ofta på de internationella databaserna Web of Science och Scopus. Dessa saknar dock heltäckande information om den vetenskapliga produktionen inom humaniora och delar av samhällsvetenskapen och SwePub utgör därför ett viktigt komplement. En nationellt heltäckande databas för att mäta vetenskaplig produktion är också en förutsättning för en nationell modell för utvärdering och uppföljning. Kungl. biblioteket har sedan tidigare i uppdrag från regeringen att vidareutveckla SwePub, i samverkan med Vetenskapsrådet och svenska universitet och högskolor (genom Sveriges universitets- och högskoleförbund). Syftet är att skapa förutsättningar för att SwePub ska fungera som en fullgod och heltäckande datakälla för bibliometriska analyser och studier av publiceringsmönster på nationell nivå.

Inom ramen för nuvarande uppdrag har Kungl. biblioteket arbetat med att förbättra SwePub och sedan 2014 levererar nästan alla universitet och högskolor data till databasen. Fortfarande är dock datakvaliteten inte tillräckligt hög för att möjliggöra bibliometriska analyser på nationell nivå, främst beroende på att de data som levereras från lärosätena är bristfälliga. I dessa aspekter bör SwePub vidareutvecklas.

Kungl. biblioteket bör få ett utökat uppdrag att, i samverkan med Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor, förvalta och vidareutveckla publikationsdatabasen SwePub. I budgetpropositionen för 2017 föreslår därför regeringen att anslaget till Kungl. biblioteket ökar med 3,5 miljoner kronor 2017. Anslagsökningen sker genom en omfördelning av medel från Vetenskapsrådets forskningsanslag.

Regeringens forskningspolitiska proposition 2016 (Prop. 2016/17:50): Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

SwePub omnämns på sidan 101 i propositionen. Öppen tillgång till forskningsresultat (Open Access) avhandlas på sidorna 106-108.

Publicerat i Bibliometri, Medelsfördelning | Lämna en kommentar

Metrics-seminarium 8 november – tema visualisering

Välkomna på Metrics-seminarium den 8 november!

Vi kommer att vara på Karolinska Institutet i Solna, Stockholm mellan kl 13.30-17.00.

Program

  • 13.30-14.15 Mario Romero Vega, KTH visualization studio: What can Human-Centered Visualization do for you?
  • 14.15-15.00 Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås: Utforskande visualisering av citeringsnätverk med VOSviewer
  • 15.00-15.30 Fika
  • 15.30-16.15 Catharina Rehn, Karolinska institutet: Visualisering av bibliometriska analysresultat med hjälp av Gephi
  • 16.15-17.00 Ulf Kronman, Kungl. biblioteket: Qlik Sense för interaktiva visualiseringar av bibliometriska analysresultat

Var?

Karolinska Institutet, Solna. Sal Farmakologi. Nanna Svartz väg 2.
https://internwebben.ki.se/sv/hitta-forelasningssalen-farmakologi

När?

8 november kl 13.30-17

Anmälan

Anmäl er via följande länk till anmälningsformulär ->

vi har begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt och vi ber er avanmäla om ni inte kommer så att någon eventuellt kan ta den platsen. Sista anmälningsdag är 2 november.

SUHF/Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Anmälan till höstens bibliometrikurs öppen

Anmälan gör du här

För er som vill gå på seminariet om den 8 november kommer inom kort en anmälningslänk.

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Vetenskapsrådet söker en analytiker

För dig som är intresserad av forskningspolitik väntar ett stimulerande och utvecklande arbete på Vetenskapsrådet. Vi söker en driven och engagerad analytiker med inriktning på bibliometri till enheten för forskningspolitisk analys och utvärdering, under avdelningen för forskningspolitik.

Som medarbetare hos oss är du med och genomför analyser och utvärderingar av det svenska forskningssystemet i en internationell kontext tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Våra analyser och utvärderingar utgör ett viktigt underlag för Vetenskapsrådet i rollen som regeringens forskningspolitiska rådgivare.

Läs mer om tjänsten på Vetenskapsrådets webbplats.

Publicerat i Lediga bibliometrikerjobb | Lämna en kommentar

Två lediga tjänster som bibliometriker vid KTH

Nu finns chansen att få arbeta med Thomson Reuters hela Web of Science-data i KTHs bibliometriska system Bibmet och vidareutveckla systemet för avancerade bibliometriska analyser för KTH och externa uppdragsgivare.

Enheten för publiceringens infrastruktur vid KTHs bibliotek utlyser nu två tillsvidaretjänster som bibliometriker. Ni kan läsa mer om tjänsterna här:

https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb/what:job/jobID:112273/where:4/

https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb/what:job/jobID:112265/where:4/

// Ulf Kronman

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar