Rapport från seminarium 14 juni

Den 14 juni bjöd Metrics-gruppen in till seminarium: “best practice” för utvärderande bibliometri – uppföljningen. Den pågående flygstrejken gjorde det hela mer spännande än vanligt då två av tre inbjudna talare inte kunde komma till SLU i Uppsala, Marianne Gauffriau från Köpenhamns universitet och Fredrik Åstrand från Lunds universitet kunde tyvärr inte närvara. Vi fick ägna dagen åt diskussioner, bland annat diskuterades metrics-gruppens föreslagna Förslag till riktlinjer för utvärderande bibliometri i Sverige. Nedan följer en sammanfattning av diskussionerna. Framöver kommer arbetet med att förankra riktlinjerna fortsätta. SUHF:s styrelse och förbundsförsamling vill informera på sin webbplats och i andra sammanhang om riktlinjerna. Samtidigt är det upp till varje lärosäte att ta ställning till riktlinjerna och driva arbetet framåt. Här har vi som arbetar dagligen med bibliometri möjligheter att använda oss av riktlinjerna och hänvisa till dem i våra underlag.

 

Diskussionerna rörde sig kring de tre delarna i riktlinjerna: 1. Utformning av bibliometriska modeller för utvärdering av forskning, 2. Datakvalitet, öppenhet och metoder samt 3. Resultat och tolkning. Här följer i stora drag vad som diskuterades.

1. Går det att skilja på utvärderande bibliometri och incitamentsskapande bibliometri?

Här gick meningarna isär. Att tydligt klargöra syftet med sin analys är viktigt (se del 1 i riktlinjerna) och följande varianter identifierades:

 1. Ren utvärdering, där man ser följande förändringar av publiceringen som ett icke önskvärt resultat.
 2. Rent incitamentsskapande, där man inte avser att utvärdera med hjälp av resultaten.
 3. Utvärdering med syfte att skapa incitament.

Praktiken varierar och det kan vara svårt att skilja varianterna åt (t ex: vad händer med forskare som inte reagerar på en incitamentsdriven modell?). Den tredje varianten är vanligt förekommande, utvärderingar syftar ofta i längden till att ge incitament till förbättringar. I sådana fall bör de bibliometriska indikatorerna användas i ett sammanhang: i en diskussion med dem som utvärderas om möjliga förändringar och förbättringar.

2. Passande indikatorer?

När syftet med analysen är klart vänder vi blickarna mot indikatorerna. Här finns det saker att göra. Lämpliga indikatorer för SwePub-data efterlyses – här behövs standardindikatorer och standardmetodik utarbetas.

Ett förslag på en indikator som skulle kunna användas med SwePub-data är en indikator som bygger på publikationskanaler. En sådan indikator kräver enhetlighet vid metadataregistrering. I SwePub ser vi problem på flera nivåer: förlag som ger ut både vetenskapligt och annat material klassas som vetenskapligt i en publikationskanalslista. Kapitel i antologi kan klassas på olika sätt (övrigt vetenskapligt, refereegranskat) beroende på skild registreringspraxis. SwePub har kommit en bit på väg i arbetet med riktlinjer men mer behövs. Framförallt behövs nationella definitioner av nyckelbegrepp som kollegial granskning (peer review). Hur definierar vi att en antologi genomgått kollegial granskning?

Indikatorer av typen andelen open access (OA) viftas ofta bort med argumentet att de inte är kvalitetsdrivande. Men alla indikatorer behöver kanske inte vara kvalitetsdrivande, kanske kan det också finnas indikatorer av politisk typ?

Indikatorer för konstnärlig forskning saknas fortfarande.

3. Altmetri

Kan altmetri ge nya indikatorer, t ex för konstnärlig forskning? Konstnärlig forskning publiceras oftast i kanaler som inte ger poäng enligt den norska listan – och troligen inte i den kommande skandinaviska listan heller. Förmodligen kommer en indikator för samverkan med det omgivande samhället behövas – kan altmetri vara en möjlig lösning här? Behöver vi då en uppsättning riktlinjer för altmetri eller ryms det under de föreslagna riktlinjerna? EU:s forskningsprogram Horizon 2020 undersöker just nu möjligheterna att använda altmetri vid forskningsutvärdering

4. Utförandet

Genom att följa riktlinjerna kan vi kanske i längden öka förståelsen för begränsningar och möjligheter i våra analyser hos beställarna. Över tid kan det leda till att beställarna vet vad de kan förvänta sig, och att vi får ett ramverk att utgå från.

 

Metrics-gruppen tackar alla deltagare för att de var med och bidrog under eftermiddagen. Nu fortsätter arbetet med att förankra riktlinjerna. Diskussionerna under dagen är värdefulla för det fortsatta arbetet med att förtydliga och utveckla riktlinjerna.

I höst återkommer vi med inbjudan till ett nytt seminarium, förmodligen i november. Missa inte heller möjligheten att lyssna på Marianne Gauffriau och andra under en temadag 25/10 (plats ännu inte bestämd):

Mellem forskningsregistering og forskerevaluering – Etik og ledelse i brugen af bibliometriske data

Glöm inte heller 21st nordic workshop on bibliometrics and research policy i Köpenhamn 3-4 november. Deadline för bidragsförslag är 1 september.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Rapport från seminarium 14 juni

 1. music1livemn skriver:

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most typical behavioral condition of youth. It is typically approximates that from 3% to 6% of the child and teen population in the United States is diagnosed with ADHD. However, a recent report provided by the American Psychiatric Association (APA) suggest that ADHD may affect as many as 8% to 17% of America’s youth. The APA report showing a greater public health risk than formerly believed.

  Children and teenagers with ADHD are at a considerably greater threat for various emotional and social issues than those without ADHD, including scholastic and occupational underachievement, violence and criminality, increased suicide and risk-taking behavior. Kids with ADHD are likewise at risk for anxiety, social troubles, and household disruption (J. Kendall, 2003). Although studies have actually demonstrated that household dysfunction prevails in families with ADHD kids. Also, family members may suffer serious mental impacts, nevertheless, knowledge is visible doing not have as to ways to help these families manage the daily obstacles ADHD.

  Article of interest Recently I check out a post titled, Working with the Family of a Child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The authors of this short article are: D.J. DeMarle, L. Denk, and C.S. Ernsthausen. I suggest this specific article for numerous reasons the most important being that it is loaded with fantastic ideas; and some excellent ideas that sets the structure for attending to family members’ relevant issues about ADHD and make recommendation for effective treatment and support group. A lot of specialists comprehend ADHD as a medical condition. I do not agree with that assessment. It holds true that ADHD has a biological and a physiological element. Nevertheless, I think that ADHD is a psychological, behavioral, and medical disorder. When we see ADHD as a single entity we risk of dealing with part of the symptoms. For instance, if we concentrate on the medical element ADHD, the physician is commonly sought advice from to determined if the child satisfies the criteria for ADHD as required by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM IV). The assessing physicians are likewise hired for suggestions and to prescribe treatment for the condition. Nevertheless, many doctors with a very active practice can not devote the time that is necessary with the household to evaluate the nature and causes of ADHD and the multi-disciplinary method to treating the condition. Therefore, there is a raised threat that the medical professional may inadvertently reinforce existing worries and mistaken beliefs about ADHD in the minds of relative.

  With this in mind we can understand how vital the multi-disciplinary group and their experiences working with and supporting families throughout the talking to and seeking advice from process. Research study reveals that household’s response might straight affect parental attitudes, the kid, and their actions with them. It is an accepted reality that moms and dads’ attitude is affected by the details got, caring understanding, and the level of attention revealed by the physician and other specialists sharing the news. This short article, in my opinion, is a road map that can direct households through the procedure and assist the team to develop method to decrease relative’ anxities.

  Because ADHD has received mass media interest recently many in the public have actually reached a viewpoint about ADHD that is not supported by scientific realities. I offer this brief quote from the article to established a structure for the unsupported, but wide, belief about ADHD. The authors explained the verbal exchange between Don and Mary Butler (pseudonym) who had actually just been informed by their pediatrician that their child Tommy had ADHD and recommends Ritalin as the suitable treatment. Don relies on Mary and stated, ”See I informed you he was just a lazy and rotten kid, even the medical professional believes so; that’s why he is putting him on medication.”

  ADHD Real or Imagined? Don is revealing a widely held belief that ADHD is not a legitimate medical disease. It has actually been suffested that many in the medical neighborhood has actually wandered off from the clinical course and produced a disorder to reduce instructors and parents’ stress and anxieties relating to youth unsuitable habits by consistently drugging kids into appropriate habits. Those who continue to believe that ADHD is a medical misconception must disregard a mountain of scientific research studies and research literatures that records the existence of ADHD as a ligitimate and major disorder. Based on the criteria developed by the DSM IV, ADHD accounts for the best number of referrals to kid psychological health center than all other psychiatric and behavioral problems of childhood adolescent.

  The continued questioning of the validity of the diagnosis of ADHD has triggered uncertainties about its management in the minds of lots of clinicians and the public at big. Incorrect beliefs about the validity of ADHD might impede the proper care of some patients and cause confusion about the need for approved treatment. As stated above, critics describe ADHD as a means to label challenging kids who are not ill but whose behavior is the problem. They even more contend that, far from having a biological basis, ADHD results from improper parenting and bad, inadequate, teaching practices. These mindsets further stigmatize patients and their families, and increase the burden of this incapacitating disease. There is overwhelming medical proof that ADHD not only trigger particular disabling symptoms that typically persist into their adult years, however numerous studies shows a biological connection and a characteristic response to approved treatment.

  Rodney Dangerfield, the popular actor/comedian, typically stated ”I get no regard.” The thought that concerned my mind was ADHD gets no regard. That is certainly the conclusion one may reach after checking out numerous dangerous statements that ADHD is not a genuine and devastating disorder. A lot of us, including this author, who work with kids identified with ADHD have no impression about the truth and severity of this condition.

  Like numerous instructors, in today’s educational settings, I are available in daily contact with trainees diagnosed with various disabilities, including ADHD. Therefore I have a profound sense of animosity toward those who support the beliefs that ADHD is not a legitimate illness however absolutely nothing more than a label created particularly to discharge parents and instructors of their duty to handle unmanageable kids. Nevertheless, I can comprehend how the unenlightened and those who opt to see ADHD from a range might quickly be led astray. For example, a lot of us eventually exhibit a few of the symptoms typical of ADHD. We sometime get distracted, we have actually trouble finishing designated work or finishing other crucial jobs. On the other hand, children with ADHD are, in most case, less able to take care of themselves, less able to act properly in social setting; and less able to communicate on the very same level as other children of the very same age.

  Phantom Symptoms

  Last, for unknown reason, signs suggesting the present of ADHD might temporarily be absent leading others to think that the individual with ADHD can control the behaviors. Also, a certain medical diagnosis is difficult since there are no tests that can consistently find ADHD. A doctor can just observe habits and provide a professional conclusion weather condition the child has ADHD. If a child is having problem concentrating, or may be unwilling to comply on the day they see the doctor this could cause an inaccurate medical diagnosis. For that reason, it is crucial that ADHD be diagnosed by healthcare experts that specializes in these types of conditions with the assistance and cooperation of parents and instructors.

  DeMarle D.J., Denk L., Ernsthausen C.S. (2003) Working with the Family of a Child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pediatric Nursing, Vol. 29 (4), 302-308.

  Dr. William Smith is a psychologist and consultant with many years experience working with households and people, consisting of those who have a kid with disability. For additional info, Dr. Smith can be contacted by finishing the contact type Dr. Smith will give a FREE initial assessment to any one who request such.

  Tags: adhd skinny, adulti cu adhd, adhd skills training, adults w adhd, adhd skeptics, adults with adhd ignored and undertreated, adhd sk?ld ud, adults with adhd symptoms, adhd sjukskrivning, afhf hgf lf, adhd sjukdomur, agresja u dziecka z adhd, adhd sjalvtest, agresywne dziecko z adhd, adhd sjalvskattning, aim-c adhd, adhd sjalvkansla, aj cleary adhd, adhd sintomas, ajutor pentru copii cu adhd, adhd singapore, aktivnosti za djecu s adhd, adhd simulation, alessandro zuddas e adhd, adhd signs in toddlers, alimentazione e adhd, adhd signs in a 6 year old, all about adhd pfiffner, adhd signs, allegra d for adhd, adhd shyness, alpha gpc adhd, adhd show, alternativ behandling af adhd, adhd short term memory, alternativ i adhd djungeln, adhd shirt ac dc, am adhd, adhd shire scholarship, am i a adhd, adhd shame, am i adhd or just lazy, adhd sg, am i adhd or lazy quiz, adhd sfo, am i bipolar or adhd, adhd sfatul medicului, an adhd brain, adhd severity scale, an adhd diet, adhd serotonin, an online test for adhd, adhd sensory, anak dg adhd, adhd self report scale, anakku adhd, adhd self help, anhorig adhd mm, adhd self esteem, ansia e adhd, adhd screening tools, anxiety in adhd, adhd screening, anxiety vs adhd, adhd schools near me, aov adhd norm, adhd schools in pg county, aov verzekering adhd, adhd schools in louisville ky, apa yg dimaksud adhd, adhd schools in gwinnett county, aq adhd, adhd schools in az, are u adhd, adhd school vt, are we over diagnosing adhd, adhd school dartmouth ns, arkusz obserwacji dziecka z adhd, adhd scholarly articles, arteterapia e adhd, adhd scale, articoli su adhd, adhd sbu, asperger e adhd, adhd saint john nb, asperger ja adhd, adhd rzeszow pl, aspergers vs adhd, adhd rzeszo, at does adhd stand for, adhd ryhma, at home remedies for adhd, adhd ryegate sheffield, austin tx adhd, adhd rx list, autism vs adhd, adhd rx, autismo e adhd, adhd russell, autyzm z adhd, adhd rush hour,

  Special thanks https://en.wikipedia.org/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s